اخبار

فعال شدن مجدد پذيرش اينترنتی

پذیرش اینترنتی در حال حاضر فعال و در دسترس مراجعین محترم می باشد

 

مرکز همایش بیمارستان

(شادروان دکتر غرضی)