درمانگاه شبانه روزي

درمانگاه شبانه روزي در طبقه همكف درمانگاه ها مستقراست اين واحد شامل دو قسمت است :

الف: تزريقات

در اين واحد فرآيند هاي زير به كليه بيماران سرپايي درمانگاه ها واورژانس ارائه مي گردد:

1- فرآيند تزريق IM

2- فرآيند تزريق IV

3- فرآيند تزريق SC

4- فرآيند تعويض پانسمان

5- فرآيند سونداژ

6- فرآيند كشيدن بخيه ودرن

7- فرآيند سرم تراپي

8- فرآيندECG

9- فرآيند اكسيژن تراپي

10- فرآيند وصل كردن  NGTفرآيند بستن آتل

*در اين واحد 6 تخت جهت تزريق سرم و ،2 تخت جهت تزريقات ويك تخت جهت پانسمان مي باشد.

ب: درمانگاه شبانه روزي در حال تغيير كاربري مي باشد و به كلينيك داخلي تخصيص مي يابد.

*رئيس بخش: جناب آقاي دكتر پايدار

سرپرستار بخش : آرزو پرنديان

تعداد پرسنل پرستاري : 12 نفر

تعداد پرسنل كمك بهياري : 4 نفر

تعداد پرسنل منشي : 4 نفر

*تجهيزات پزشكي بخش شامل : الكتروشوك ، پالس اكسي متر ، مانيتورينگ ، پمپ سرم ، پمپ سرنگ، ساكشن پرتابل ،ترالي احيا و اكسيژن پرتابل .

* فن آوري هاي مورد استفاده : كليه فن آوريهاي موجود در بيمارستان كه در ساير بخشها انجام مي گيرد  در اين بخش مورد استفاده قرار مي گيرد.

* آمار مراجعه كنندگان به اين واحد به طور متوسط در ماه 39 هزار نفر مي باشد.